Back to list

News & Updates

2017/09/11 Updates

Site update

Books from Japan was updated on September 11, 2017, adding synopses for 11 titles in “other categories.” (Italicized English titles are those of finished translations; others are tentative titles.)

A new article, "An unfortunate gap: on Japanese-Russian translations of juvenile and YA books," was also added to the Column corner.

Other Categories
■ Japan Society of Nutrition and Food Science, Hieiyōso no bunshi eiyōgaku
(Molecular Nutrition of Non-Nutrients)

■ Masahiro Kamada, Irasuto de imēji suru shōni no shin ekō
(Illustrative Guide to Pediatric Echocardiography)

■ Yasuhiro Komatsu, Yūji Nishizaki and Yūsuke Tsugawa, Shichuēshon de manabu yueki ressun, kaitei daini han
(Introduction to Fluid Therapy, Second Edition)

■ Yukihiro Michimata, Kanrenzu to kensa de rikai suru shikkan, byōtai, seiri pāfekuto gaido
(Perfect Guide to Diseases, Pathology, and Physiology through Charts and Tests)

■ Tsuyoshi Nakaya, Kihon hōsoku kara yomitoku butsurigaku saizensen 9: Nyūtorino butsuri
(Frontiers in Physics 9, Neutrino Physics: Particle Physics and Cosmology with Neutrinos)

■ Naoaki Noda, Genji Hotta, Yoshikazu Sano and Yasushi Takase, Ishu setsugōzai no zairyō rikigaku to ōryoku shūchū
(Mechanics and Stress Concentration for Bonded Dissimilar Materials)

■ Hiroshi Ohno, Kyōsei biseibutsu—Seibutsu to missetsu ni kakawaru mikurona seimeitai (DOJIN BIOSCIENCE SERIES 27)
(Symbiotic Microorganisms [Dojin Bioscience Series 27])

■ Koichi Sairyō, OS Nexus No. 10: Sekitsui koteijutsu takumi no waza
(Spinal Fusion: Master Techniques [OS NEXUS No. 10])

■ Tōru Suguro and Sakae Tanaka, Jinkō hizakansetsu zenchikanjutsu [TKA] no subete, kaitei daini han
(Total Knee Arthroplasty, Revised Second Edition)

■ Bunpei Yorifuji, Genso seikatsu kanzenban
(Wonderful Life with the Elements, Complete Edition)

■ Takeshi Yoshida, Hajimemashite butsuri
(Hello Physics!